Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 5 Ιουνίου 2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΣ - ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η απόφαση συγκρότησης των επιτροπών του δημοτικού συμβουλίου - από την οποία αρχικά είχε ΚΟΠΕΙ ο Νταβίας - ως εκπρόσωπος της παράταξης του στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής - διορθώθηκε και η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ αποκαταστάθηκε στον δήμο Χαλανδρίου.

Τελείως συμπτωματικά (sic) το ίδιο ακριβώς είχε γίνει και επί Κουράση, όταν ορίσθηκε το ΔΣ της ΦΛΥΑ ΑΕ από το δημοτικό συμβούλιο - με ομόφωνη απόφασή του και τότε - και όταν γράφτηκε η απόφαση είχε γίνει "κατά πλειοψηφία" και εμφάνιζε τους Ανδρεόπουλους - τότε - να είχαν καταψηφίσει.

Διότι οι Ανδρεόπουλοι (και οι σύμμαχοί τους στην αριστερά - μπαίνοντας - δεν θέλουν να εμφανίζεται ΠΟΥΘΕΝΑ ότι ο Νταβίας ψηφίζεται ΟΜΟΦΩΝΑ σε όργανα του δήμου._

Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι τον Ανδρεόπουλο τον ακούνε γιατί είναι .... ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

Είχε - μαζί με του ΠΑΣΟΚ και το χρίσμα των ΑΝΕΛ, να σου θυμίσω.

Και τότε το 2011 - για να διορθωθεί η απόφαση - έγινε ο κακός χαμός.

Και τώρα το ίδιο έγινε.

Πριν από αυτό είχε προηγηθεί το 2010 και όσα έγιναν στην παράταξη Παττακού (και τα ξέρουν αρκετοί).

ΚΟΙΝΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑΣΤΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΤΑΒΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ;

ΜΑ ΕΚΕΙΝΗ ΚΑΙ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ (πρώην πλέον άκουσα;;;;) και οι δύο υπάλληλοι του δήμου και οι δύο προεδράρες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ως προς τα μέλη της
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Επιτροπής Κοινωνικής
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πολιτικής)
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(ως προς τα μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αρ. 5ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθ. Απόφασης 88/2018


Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Συγκρότηση επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα τη 14η του μήνα Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ΄αρ. 9398/9-3-2018 έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στον Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ..

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 33.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΜΠΟΥΜΠΑ – ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Μπούμπα – Καλτσάκα, Θ. Βαρδουλάκης και Κ. Φασίτσα και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ. κ. Π. Αναστασιάδης και Γ. Λιερός.

Αποχωρήσεις: Πριν τη ψηφοφορία του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Μ. Κόσσυβας, πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Μ. Λοτσάρη, και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 29ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ. κ. Ε. Νιώτη και Π. Λαμπρόπουλος.

Μεταβολές: Μετά από πρόταση της Προέδρου αποσύρθηκαν τα θέματα 9 &26 της ημερήσιας διάταξης.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ΄ αριθμ. 9663/13-03-2018 εισήγηση του Δημάρχου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 70 του Νόμου 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του. Με βάση τα όσα ορίζει το άρθρο 11 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου, προτείνεται η συγκρότηση τριών επιτροπών στους τομείς του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Κοινωνικής Πολιτικής.

Οι εν λόγω επιτροπές δύνανται να επεξεργάζονται και να προτείνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο δράσεις στον αντίστοιχο τομέα της αρμοδιότητάς τους, προκειμένου με αυτό τον τρόπο να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή συναίνεση για πρωτοβουλίες, που μοναδικό στόχο έχουν τη διευκόλυνση του έργου του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τους κατοίκους της πόλης μας.

Κάθε επιτροπή απαρτίζεται από 5 έως 15 μέλη και συγκροτείται ως εξής:

Από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο του αντίστοιχου τομέα δραστηριότητας, προκειμένου η επιτροπή να έχει στη διάθεσή της πλήρη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.

Από έναν εκπρόσωπο των δημοτικών παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Από έναν ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο. Με δεδομένο τον αριθμό των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων, επιτρέπεται η συμμετοχή και δεύτερου, εφόσον διατυπωθεί ανάλογο αίτημα.

Από δύο υπαλλήλους του δήμου, κατά προτίμηση το διευθυντή και προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας.
Ειδικά για την επιτροπή Πολιτισμού προτείνεται και η συμμετοχή περιορισμένου αριθμού ανθρώπων της τέχνης και του πολιτισμού (3 ή 4), εγνωσμένου κύρους, πάντοτε με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της επιτροπής και την παραγωγή αποτελεσματικού έργου.
Οι εν λόγω επιτροπές συνεδριάζουν όποτε απαιτείται από τις ιδιαίτερες ανάγκες του αντικειμένου το οποίο επεξεργάζονται και πάντοτε με στόχο τη σύντομη και βέλτιστη ολοκλήρωσή του.
Διατυπώνουν την άποψή τους με έκθεση, που υποβάλλουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία αναγράφονται και τυχόν διαφορετικές απόψεις που διαμορφώθηκαν.
Κατά τις συνεδριάσεις επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή συναίνεση, ήτοι τα παρόντα μέλη να είναι περισσότερα από τα απόντα. Εάν αυτό δεν επιτυγχάνεται, η επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και να διατυπώσει την άποψή της.
Σε κάθε περίπτωση το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοποιεί τις προτάσεις και απόψεις των επιτροπών, στα πλαίσια της συζήτησης κοινών και συγκλινουσών πολιτικών και βέλτιστων λύσεων για τα θέματα που επεξεργάζονται.
Στις ανωτέρω επιτροπές, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, εφόσον κριθεί αναγκαίο μπορεί να ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου δημοτικός υπάλληλος της αντίστοιχης Δ/νσης για διοικητική υποστήριξη.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη συγκρότηση των ανωτέρω επιτροπών.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση, οι προτάσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει ομόφωνα τη συγκρότηση τριών επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου στους τομείς του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Κοινωνικής Πολιτικής, οι οποίες θα αποτελούνται από τα εξής μέλη:

Επιτροπή Πολιτισμού

1. Γκάκας Σέργιος
2. Αθανασάτου Ιωάννα
3. Αγγελής Κωνσταντίνος
4. Πράσσος Νικόλαος
5. Καρατζά Κονδύλια
6. Θωμάς Γεώργιος
7. Λιερός Γεώργιος
8. Σταύρου Βασίλειος
9. Λέρτας Δημήτριος

Επιτροπή Αθλητισμού

1. Τσίγκος Κωνσταντίνος
2. Ρούσσος Συμεών (Σίμος)
3. Κόσσυβας Μιχαήλ
4. Ανδρεόπουλος Ευστάθιος
5. Πανταζής Νικόλαος
6. Καρατζά Κονδύλια
7. Κιούσης Αθανάσιος
8. Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος
9. Δρογγίτης Σπυρίδων

Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής

1. Χριστούλη Ελένη
2. Κατούφα Ευγενία
3. Λαμπρόπουλος Παναγιώτης
4. Καζάνη Αικατερίνη
5. Λαδόπουλος Ιωάννης
6. Καρατζά Κονδύλια
7. Νταβίας Άγγελος
8. Μάζη Χρυσούλα
9. Καρής Χρήστος

Τις ανωτέρω επιτροπές θα τις συγκαλεί ο αντίστοιχος αντιδήμαρχος.

Στις ανωτέρω επιτροπές, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, εφόσον κριθεί αναγκαίο μπορεί να ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου δημοτικός υπάλληλος της αντίστοιχης Δ/νσης για διοικητική υποστήριξη.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 88/2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου