Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 22 Απριλίου 2019

ΤΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΥ 9

 Θέμα : «Απάντηση στην με αριθμό πρωτοκόλλου 15184/15-4-2019 αίτηση Δημοτικών Συμβούλων»

Σε απάντηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 15184/15-4-2019 αίτησή σας, περί σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη απόφασης περί ανάκλησης της 102/2019 απόφασής του, που αφορά στην έγκριση σκοπιμότητας για την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας εκπόνησης Μελετών διαμόρφωσης αμαξοστασίου, συνεργείου και χώρου ΚΔΑΥ για τις ανάγκες του Δήμου, σας ενημερώνουμε:

1) Η 102/2019 απόφαση ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 20 Φεβρουαρίου 2019, παρόντων δεκατεσσάρων (14) εκ των δεκαεννέα (19) αιτούντων δημοτικών συμβούλων την ανάκληση της ανωτέρω απόφασης, ήτοι δύο (2) μήνες πριν την υποβολή του αιτήματός σας.

2) Το διάστημα των δεκαπέντε (15) ημερών εντός του οποίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, παρέχεται η δυνατότητα άσκησης προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Νομιμότητας των Ο.Τ.Α., κατά της ανωτέρω απόφασης, έχει παρέλθει προ πολλού άπρακτο, με συνέπεια η απόφαση αυτή να έχει καταστεί εκτελεστή και εφαρμοστέα.

3) Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, έχει ληφθεί ομόφωνα η 192/19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η δημοπράτηση των όρων για την εκπόνηση των Μελετών των οποίων αιτείστε την διακοπή τους, ενώ η διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης Μελετητών, σύμφωνα με την ανωτέρω ομόφωνη απόφαση, σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη.

4) Σημειωτέον ότι οι Μελέτες που θα εκπονηθούν από τους αναδόχους Μελετητές που θα αναδείξει η διαγωνιστική διαδικασία, δεν θα δημιουργήσουν σε καμία περίπτωση τετελεσμένα και μη αναστρέψιμα γεγονότα και δεδομένα, αντιθέτως θα υποδείξουν τους τρόπους της βέλτιστης αξιοποίησης του χώρου ΧΕΥ 9 του οποίου, η αγορά αποφασίστηκε και με τη θετική ψήφο δέκα (10) και μίας (1) λευκής εκ των αιτούντων συμβούλων που υπογράφουν το αίτημα ανάκλησης, σε σύνολο εικοσιεννέα (29) θετικών ψήφων και ουδεμίας αρνητικής που έλαβε η απόφαση αγοράς του εν λόγω ακινήτου.

5) Το πλέον αξιοσημείωτο είναι ότι οι Μελέτες που θα εκπονήσουν και παραδώσουν οι ανάδοχοι Μελετητές στη Δημοτική Αρχή, όχι μόνο δεν θα δημιουργήσουν βλαπτικά αποτελέσματα για την Πόλη, αλλά αντιθέτως θα υποδείξουν τρόπους και μεθόδους της βέλτιστης αξιοποίησης του ακινήτου ΧΕΥ 9.

6) Τέλος οι μέθοδοι αυτές θα τεθούν υπόψη και του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και όλων των Δημοτών του Χαλανδρίου, ώστε κατόπιν διαλόγου και λήψης αποφάσεων μέσω δημοκρατικών και διαφανών διαδικασιών, να ληφθούν αποφάσεις που θα στοχεύουν στην αξιοποίηση του χώρου με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Χαλανδρίου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους κρίνουμε ότι δεν συντρέχει λόγος σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη απόφασης περί ανάκλησης της 102/2019 απόφασής του.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου