Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Κυριακή 21 Ιουνίου 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ


 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ- ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ»

Η ΦΛΥΑ Α.Ε., Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων Δήμου Χαλανδρίου,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, του αναψυκτήριου - κυλικείου, που βρίσκεται στο Αθλητικό Κέντρο «Ν. Πέρκιζας», επί της Λεωφόρου Πεντέλης 150, Χαλάνδρι.

Χρόνος και τόπος δημοπρασίας. Η πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας ΦΛΥΑ Α.Ε., στην οδό Αγίας Παρασκευής 100, Χαλάνδρι, την 2α Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας, όπως αυτή έχει οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της ΦΛΥΑ Α.Ε.

Περιγραφή Μισθίου. Το Αναψυκτήριο – Κυλικείο, αποτελείται από δύο χώρους ήτοι α. από το Αναψυκτήριο-κυλικείο (αριστερά της εισόδου από Πεντέλης) συνολικής ενιαίας επιφάνειας 65,00 τ.μ., με 2 τουαλέτες ανδρών-γυναικών αποθηκευτικό χώρο ενώ διαθέτει και αύλειο χώρο επιφάνειας 60 τ.μ. β. παράρτημα αναψυκτήριου-κυλικείου, στην απέναντι και πίσω από το Κολυμβητήριο τοποθεσία, έκτασης 40 τ.μ. περίπου, με 2 τουαλέτες ανδρών-γυναικών και αύλειο χώρο 100 τ.μ. περίπου. Το Αναψυκτήριο- Κυλικείο έκτασης 65 τ.μ. μετά των βοηθητικών και αύλειων χώρων του και το παράρτημά του των 40 τ.μ. μετά των δικών του βοηθητικών και αύλειων χώρων του, συνιστούν για τις ανάγκες του παρόντος, έναν ενιαίο χώρο, ο οποίος στην συνέχεια θα καλείται Αναψυκτήριο-Κυλικείο ή Μίσθιο και δημοπρατείται ως ενιαίος χώρος με τις αναφερόμενες διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω. Την διαχείριση-εκμετάλλευση του ως άνω Μισθίου, έχει σύμφωνα με το Καταστατικό της, η Δημοτική Εταιρεία «ΦΛΥΑ Α.Ε.», μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι ο Δήμος Χαλανδρίου κατά 100%.

Χρονική διάρκεια μίσθωσης. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη που υπό προϋποθέσεις μπορεί να παραταθεί για άλλα δύο (2) έτη.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς. Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς από το οποίο ξεκινά η δημοπρασία, ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) ευρώ.

Δικαιολογητικά συμμετοχής. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν στα Γραφεία της ΦΛΥΑ Α.Ε. και στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 14.00

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη δημοπρασία.
Για να γίνει κάποιος ενδιαφερόμενος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει το αργότερο μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00, πλέον των δικαιολογητικών και χρηματική Εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των (4Χ2200=) οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων (8.800) ευρώ. Η χρηματική εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει την μορφή της Τραπεζικής επιταγής και, μετά το πέρας της δημοπρασίας, επιστρέφεται στους δικαιούχους.

Χρηματική εγγύηση καλής εκτέλεσης. Κατά την υπογραφή της συμβάσεως μίσθωσης με τον πλειοδότη, καταβάλλεται από αυτόν ως χρηματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ποσό των πέντε μισθωμάτων, έτσι όπως το μηνιαίο μίσθωμα θα έχει διαμορφωθεί από τη δημοπρασία. Ο πλειοδότης υποχρεούται επίσης να παρουσιάσει αξιόχρεο από κάθε άποψη εγγυητή.

Κοινόχρηστες δαπάνες. Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή των δαπανών της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού καθώς και κάθε άλλου νόμιμου τέλους.

Η σιωπηρά ή άλλη αναμίσθωση, ως και υπομίσθωση απαγορεύεται ρητά και απόλυτα.

Περαιτέρω πληροφορίες για τη δημοπρασία και αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης παρέχονται στα γραφεία της ΦΛΥΑ Α.Ε. από Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 9:00 π.μ 16:00 μ.μ., τηλέφωνο-fax 2106830305, mail : flyadimotikiae@gmail.com καθώς και στον ιστότοπο της ΦΛΥΑ Α.Ε. www.flyadimotikiae.gr και στον ιστότοπο του Δήμου Χαλανδρίου www.halandri.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου