Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024

Δήμος Νέας Ιωνίας - Ορισμοί Αντιδημάρχων

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

  Αφού λάβαμε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α΄133) Πρόγραμμα Κλεισθένης, από το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (Α΄134), από το άρθρο 47 του Ν. 4647/2019 (Α’΄204), το άρθρο 3 του Ν. 5056/2023 και το άρθρο 118 του Ν. 5079/2023, αναφορικά με τους Αντιδημάρχους
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί συγκροτήσεως των Δήμων
3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (Α΄107) και της παρ. 3 ε΄άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (Α΄40), αναφορικά με την αντιμισθία
4. Το άρθρο 30 του Ν. 5056/2023, περί αύξησης του αριθμού των Αντιδημάρχων
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του Δήμου μας ανέρχεται στους 64.611 κατοίκους (ΦΕΚ 2802/26.4.2023 τ.Β)
6. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι, τρεις (3) άμισθοι και δύο (2) επί πλέον Αντιδήμαρχοι, για τα καταργηθέντα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
7. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 3264/20.12.2013, τεύχος Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. Την υπ’ αριθμόν 606/7516/8.3.2024 (ΑΔΑ:ΡΛΙΕΩΚΥ-ΦΦΠ), προγενέστερη απόφασή μας, με την οποία προβήκαμε στον Ορισμό και στην Ανάθεση αρμοδιοτήτων των Αντιδημάρχων του Δήμου μας
9. Την υπ’ αριθμόν 8951/22.3.2024 έγγραφη παραίτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μιλτιάδη Καναβού, από τη θέση του Αντιδημάρχου Οικονομικών, Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής και αναπληρωτή Δημάρχου, για σοβαρούς προσωπικούς λόγους
10. Την υπ’ αριθμόν 9075/747/26.03.2024 (AΔΑ: ΡΡΖ5ΩΚΥ-ΡΤΜ) απόφασή μας με την οποία αποδεχθήκαμε την παραίτησή του
11. Την υπ’ αριθμόν έγγραφη 9178/27.03.2024 παραίτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Σωτήρη Σκευοφύλακα, από τη θέση του τακτικού μέλους της Δημοτικής Επιτροπής, o οποίος είχε εκλεγεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 2/2024 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: 91ΟΖΩΚΥ-Λ65)
12. Το γεγονός ότι , κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμο για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, η ανακατονομή των αρμοδιοτήτων στους ήδη ορισθέντες Αντιδημάρχους, αλλά και ο ορισμός άλλου Δημοτικού Συμβούλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Αντιδημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους, ως καθ’ ύλην Αντιδημάρχους του Δήμου Νέας Ιωνίας, για το χρονικό διάστημα που απομένει από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης μέχρι τη λήξη της δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες, ως ακολούθως:

Α. Τον κ. Κοντοστέργιο Στέργιο-Ελευθέριο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη των Οικονομικών θεμάτων, της Διεύθυνσης Οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων, (Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, τμήμα Προμηθειών και διαχείρισης υλικού, τμήμα δημοτικών προσόδων και δημοτικής περιουσίας, τμήμα ταμειακής υπηρεσίας), όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως ισχύει, καθώς και από μεταγενέστερους νόμους και προεδρικά διατάγματα, που εντάσσονται στις αρμοδιότητες των Οικονομικών Υπηρεσιών και δεν περιλαμβάνονται στον ΟΕΥ.
2. Την έκδοση τεκμηριωμένου αιτήματος, αρμοδιότητας της ανωτέρω Διεύθυνσης και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων
3. την έγκριση δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής ανάληψης υποχρέωσης.
4. Την έκδοση απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωση
5. Την έκδοση τεκμηριωμένου αιτήματος, για κάθε αρμοδιότητα ή δράση που δεν έχει εκχωρηθεί με την παρούσα (π.χ. δράσεις εντεταλμένων συμβούλων)
6. Την εποπτεία και τον συντονισμό των ενεργειών με στόχο την υποστήριξη και φροντίδα ατόμων με αναπηρίες, με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας και μικροκινητικότητας.
7. Στον ανωτέρω δεν μεταβιβάζουμε:
• τις αρμοδιότητες όπως αυτές προκύπτουν από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 204 του Ν. 4555/2018 και
• την έκδοση των απ’ ευθείας αναθέσεων και την υπογραφής όλων των συμβάσεων, ανεξαρτήτως ποσού.
Β. Την κ. Ελισσάβετ Γεωργιάδου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Των εποπτεία , συντονισμό και ευθύνη των Διοικητικών Θεμάτων και ιδίως των τμημάτων και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων (Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, Προσωπικού, Διοικητικής Μέριμνας-Γραμματείας-Πρωτοκόλλου, της Διεύθυνσης Διοικητικού), όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως ισχύει, καθώς και από μεταγενέστερους νόμους, αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα, που εντάσσονται στις αρμοδιότητες των ανωτέρω υπηρεσιών και δεν περιλαμβάνονται στον ΟΕΥ.
2. Την εποπτεία και συντονισμό επί των θεμάτων της Διεύθυνσης ΚΕΠ του Δήμου και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων (τμήματα Εξυπηρέτησης Πολιτών, τμήμα διαβίβασης και παραλαβής υποθέσεων), όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, όπως ισχύει, καθώς και από μεταγενέστερους νόμους, αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα, που εντάσσονται στις αρμοδιότητες των ανωτέρω υπηρεσιών και δεν περιλαμβάνονται στον ΟΕΥ.
3. Την έκδοση τεκμηριωμένου αιτήματος, των μεταβιβασθέντων αρμοδιοτήτων
4. Στην ανωτέρω δεν μεταβιβάζουμε:
• τις αρμοδιότητες του πειθαρχικού προϊστάμενου κατ’ άρθρο 122 παρ. 2 του Ν. 3584/2007
• και την εκπροσώπησή μας ενώπιον των δικαστηρίων

Γ. Τον κ. Ιωάννη Λαζαρίδη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων Κοινωνικής Πολιτικής και ιδίως της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων, (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας Φύλων, τμήμα προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας, τμήμα άσκησης πολιτικών για την Τρίτη ηλικία), όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως ισχύει, καθώς και από μεταγενέστερους νόμους, αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα, που εντάσσονται στις αρμοδιότητες των ως άνω υπηρεσιών και δεν περιλαμβάνονται στον ΟΕΥ
2. Την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής του Δήμου για την προστασία, προαγωγή και πρόληψη της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης
3. Στον ανωτέρω δεν μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες:

• για ζητήματα Ισότητας, Εθελοντισμού, Συμπερίληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας, θεμάτων υγείας και προγραμμάτων-δραστηριοτήτων που απευθύνονται στους νέους.

4. Την έκδοση τεκμηριωμένου αιτήματος, των μεταβιβασθέντων αρμοδιοτήτων
Δ. Τον κ. Φώτιο Τσομπάνογλου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω ιδιότητες:
1. Την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας και δημοτικής συγκοινωνίας και ιδίως της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων, (τμήμα αποκομιδής και ανακυκλώσιμων υλικών, τμήμα διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων, τμήμα συντήρησης πρασίνου, τμήμα συντηρήσεων), όπως αυτές περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως ισχύει , καθώς και από μεταγενέστερους νόμους, αποφάσεις και Προεδρικά Διατάγματα, που εντάσσονται στις αρμοδιότητες των ως άνω υπηρεσιών και δεν περιλαμβάνονται στον ΟΕΥ.
2. Την εποπτεία , συντονισμό και ευθύνη:
• των πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή του Δήμου.
• Για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου
• Για τη δημιουργία και καλή λειτουργία μηχανισμών και συστημάτων για την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
• Για την εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Δήμου (συστήματα και προγράμματα ανακύκλωσης)
• Tη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς
• Την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη, επί των θεμάτων δημοτικής συγκοινωνίας, όπως αυτά περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως ισχύει (αυτοτελές γραφείο Δημοτικής Συγκοινωνίας), καθώς και από μεταγενέστερους νόμους, αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα που εντάσσονται στις αρμοδιότητες του ως άνω γραφείου και δεν περιλαμβάνονται στον ΟΕΥ.

3. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος των μεταβιβασθέντων αρμοδιοτήτων
Ε. Τον κ. Νικόλαο Δακουτρό, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων Παιδείας και Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα του τμήματος Παιδείας, διά βίου μάθησης- Πολιτισμού και Σχολικών Επιτροπών, πλην του τομέα Πολιτισμού, και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων, όπως περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως ισχύει, καθώς και από μεταγενέστερους νόμους, αποφάσεις και Προεδρικά Διατάγματα που εντάσσονται στις αρμοδιότητες του ως άνω τμήματος και δεν περιλαμβάνονται στον ΟΕΥ.
2. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος των μεταβιβασθέντων αρμοδιοτήτων

ΣΤ. Τον κ. Χατζηκωνσταντίνου Σάββα, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Των εποπτεία , συντονισμό και ευθύνη των Τεχνικών Θεμάτων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων, πλην των τεχνικών μελετών και των χρήσεων γης ( τμήμα πολεοδομικής μέριμνας και δημοτικών ακινήτων, τμήμα μελετών και κατασκευής έργων), όπως περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως ισχύει, καθώς και από μεταγενέστερους νόμους, αποφάσεις και Προεδρικά Διατάγματα που εντάσσονται στις αρμοδιότητες της ως άνω Διεύθυνση, και δεν περιλαμβάνονται στον ΟΕΥ.
2. Την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δόμησης (τμήμα εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων (ΤΕΠΣ), Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης (ΤΕΑΕΔ), Τμήμα Αυθαιρέτων και Επικινδύνων (ΤΑΕ), τμήμα υποστήριξης της Διεύθυνσης (ΤΥΔ)), αρμοδιότητας Δημάρχου, όπως περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως ισχύει, καθώς και από μεταγενέστερους νόμους, αποφάσεις και Προεδρικά Διατάγματα που εντάσσονται στις αρμοδιότητες της ως άνω Διεύθυνσης και δεν περιλαμβάνονται στον ΟΕΥ.
3. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος των μεταβιβασθέντων αρμοδιοτήτων
Ζ. Τον κ. Γεώργιο Στέφα, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη του τομέα Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτές καθορίζονται περιληπτικά στο τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, στα σημεία που αναφέρονται στην πολιτική προστασία, του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, αλλά εξειδικεύονται από το άρθρο 21 του Ν. 4662/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος των μεταβιβασθέντων αρμοδιοτήτων

Θ. Την κ. Σοφία Ναϊσίδου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων Αθλητισμού, πλην των αρμοδιοτήτων συντήρησης και λειτουργίας του Δημοτικού Σταδίου όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 778/65/0/1.2024 διαπιστωτική απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ: 9ΔΨΚΩΚΥ-15Γ), περί της οργάνωσης και λειτουργίας των καταργούμενων προσώπων και την ενσωμάτωση στον ισχύοντα Οργανισμό του Δήμου, των αρμοδιοτήτων που ασκούνταν βάσει των διατάξεων του ΟΕΥ του καταργούμενου νομικού προσώπου.
2. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος των μεταβιβασθέντων αρμοδιοτήτων
Ι. Τον κ. Σωτήριο Σκευοφύλακα, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμόν 778/65/0/1.2024 διαπιστωτική απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ: 9ΔΨΚΩΚΥ-15Γ), περί της οργάνωσης και λειτουργίας των καταργούμενων προσώπων και την ενσωμάτωση στον ισχύοντα Οργανισμό του Δήμου, των αρμοδιοτήτων που ασκούνταν βάσει των διατάξεων του ΟΕΥ του καταργούμενου νομικού προσώπου.
2. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος των μεταβιβασθέντων αρμοδιοτήτων
3. Τον ορισμό του, ως Προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή

ΙΑ. Την κ. Γεωργία Τσομπανίδου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, χωρίς αντιμισθία και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων επί των θεμάτων ψηφιακού μετασχηματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ιδίως των θεμάτων του αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και πληροφορικής, όπως περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως ισχύει, καθώς και από μεταγενέστερους νόμους, αποφάσεις και Προεδρικά Διατάγματα που εντάσσονται στις αρμοδιότητες της ως άνω αυτοτελούς τμήματος και δεν περιλαμβάνονται στον ΟΕΥ.
2. Την ευθύνη, την εποπτεία και την ανάπτυξη του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομών του Δήμου (Έξυπνη πόλη), με στόχο τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας τους
3. Την εποπτεία, το συντονισμό και ευθύνη επί των διαδικασιών ένταξης και υλοποίησης έργων και δράσεων του Δήμου σε αναπτυξιακά, ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα, πλην αυτών που αναφέρονται σε δίκτυα και αδελφοποιήσεις πόλεων, σε θέματα τοπικής ανάπτυξης εμπορίου και βιώσιμης επιχειρηματικότητας καθώς και αυτών που αναφέρονται σε προγράμματα και δραστηριότητες που απευθύνονται σε νέους
4. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος των μεταβιβασθέντων αρμοδιοτήτων

ΙΒ. Την κ. Αναστασία Κλάρα, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, χωρίς αντιμισθία και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων Πολιτισμού, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 778/65/0/1.2024 διαπιστωτική απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ: 9ΔΨΚΩΚΥ-15Γ), περί της οργάνωσης και λειτουργίας των καταργούμενων προσώπων και την ενσωμάτωση στον ισχύοντα Οργανισμό του Δήμου, των αρμοδιοτήτων που ασκούνταν βάσει των διατάξεων του ΟΕΥ των καταργούμενων νομικών προσώπων.
2. Το συντονισμό των εικαστικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, του Δημοτικού Ωδείου και των δραστηριοτήτων της Δημοτικής Φιλαρμονικής
3. Την εποπτεία των δράσεων ανάδειξης Μικρασιάτικου Πολιτισμού και της Ιστορίας του Δήμου
4. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος των μεταβιβασθέντων αρμοδιοτήτων
Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων τους έχουν το δικαίωμα υπογραφής των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων, πλην αυτών που δε μεταβιβάζονται, επειδή αυτή (η υπογραφή ), εμπεριέχεται στη μεταβίβαση αρμοδιότητας. Από την πράξη μεταβίβασης προκύπτει και το δικαίωμα υπογραφής (εγκ. 1333/110822/27.12.2023 σελ. 17)
Τέλος ορίζουμε:
• Αναπληρώτρια του Δημάρχου, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, την Αντιδήμαρχο κ. Γεωργία Τσομπανίδου
• Οι αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Στέργιου-Ελευθέριου Κοντοστέργιου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος να ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Δακουτρό
• Οι αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Ελισάβετ Γεωργιάδου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος να ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Στέργιο-Ελευθέριο Κοντοστέργιο
• Οι αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Λαζαρίδη, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος να ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Σωτήριο Σευοφύλακα
• Οι αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Φώτιου Τσομπάνογλου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, να ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Στέφα
• Οι αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Νικολάου Δακουτρού, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, να ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Σάββα Χατζηκωνσταντίνου
• Οι αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σάββα Χατζηκωνσταντίνου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος να ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κ. Γεωργία Τσομπανίδου
• Οι αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Στέφα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος να ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Φώτιο Τσομπάνογλου
• Οι αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Σοφίας Ναϊσίδου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, να ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Λαζαρίδη
• Οι αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σωτηρίου Σκευοφύλακα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, να ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κ. Σοφία Ναϊσίδου
• Οι αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Γεωργίας Τσομπανίδου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, να ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κ. Ελισάβετ Γεωργιάδου
• Οι αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Αναστασίας Κλάρα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, να ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Στέργιο-Ελευθέριο Κοντοστέργιο
• Τέλος ορίζουμε, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι τελούν τους πολιτικούς γάμους.
Οι άμισθοι Αντιδήμαρχοι, δε δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής
Με την παρούσα απόφαση παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη απόφαση περί ορισμού Αντιδημάρχων και ανάθεσης αρμοδιοτήτων
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου