Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού : Προμήθεια σάκων απορριμμάτων και ανακύκλωσης

 Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων και ανακύκλωσης (CPV) : 19640000-4, για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 63.650,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 78.926,00 €, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: «Σάκοι οδοκαθαρισμού», εκτιμώμενης αξίας 23.800,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%

ΤΜΗΜΑ 2: «Σάκοι καλάθων αχρήστων», εκτιμώμενης αξίας 9.800,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%

ΤΜΗΜΑ 3: «Σάκοι ανακύκλωσης», εκτιμώμενης αξίας 27.250,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%

ΤΜΗΜΑ 4: «Σάκοι για απορρίμματα σκύλων», εκτιμώμενης αξίας 2.800,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) Α/Α συστήματος: 345963.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/04/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.

Οι προσφέροντες υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν δείγματα 5 τεμαχίων ανά είδος στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλοθέης (Καλλιγά 31-Τ.Κ.152 37 Φιλοθέη) το αργότερο τρεις (3) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των 1.273,00 €. Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ήτοι την 17/04/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι ποσού 2.546,00 € και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου