Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Το Δημόσιο θα πουλά τα ακίνητά του και μετά θα τα νοικιάζει από τον αγοραστή τους!!!


To Σχέδιο Νόμου της Κυβέρνησης όπου καθορίζει ότι τα ακίνητα που χρησιμοποιεί το Δημόσιο θα μεταβιβάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο θα παραχωρεί τα δικαιωματά τους για διάρκεια έως και 99 χρόνια, ενώ ταυτόχρονα το Δημόσιο θα δεσμεύεται να τα νοικιάζει από τον αγοραστή τους !!!

Φόβοι ότι θα συμπεριληφθούν ακόμη και τα κτίρια των Πανεπιστημίων...

...από ιδιοκτήτης νοικάρης, με προφανή την μακροχρόνια αύξηση των δαπανών για νοίκια, που θα επιβαρύνουν τους προυπολογισμούς με έξοδα που έως τώρα δεν υπήρχαν ...

«Άρθρο 5Α

1. Στο Ταμείο μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, κυριότητα ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα ή ενοχικά δικαιώματα επί ακινήτων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για τη στέγαση υπηρεσιών του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ..

2. Για την αξιοποίηση των ακινήτων της παραγράφου 1 το Ταμείο δύναται να συνάπτει τις ακόλουθες συμβάσεις:

α) Σύμβαση μεταβίβασης κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή παραχώρησης ενοχικού δικαιώματος επί ακινήτου έναντι ανταλλάγματος με ταυτόχρονη μίσθωση του ίδιου ακινήτου.
Αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης είναι η έναντι ανταλλάγματος μεταβίβαση από το Ταμείο της κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή η παραχώρηση ενοχικού δικαιώματος χρήσης ή και εκμετάλλευσης επί ολόκληρου ή μέρους ακινήτου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή δημόσιας επιχείρησης της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., με ταυτόχρονη συμφωνία μεταξύ του Ταμείου, ως εντολοδόχου του Δημοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. ή της δημόσιας επιχείρησης και του αγοραστή ή φορέα του δικαιώματος χρήσης ή και εκμετάλλευσης του ακινήτου για την εκμίσθωση του ίδιου ακινήτου προς το Δημόσιο, το Ν.Π.Δ.Δ. ή τη δημόσια επιχείρηση.

Η σύμβαση δύναται να έχει διάρκεια μέχρι ενενήντα εννέα (99) έτη.

β) Σύμβαση μεταβίβασης κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή παραχώρηση ενοχικού δικαιώματος επί ακινήτου έναντι ανταλλάγματος, με ταυτόχρονη συμφωνία κατασκευής επ’ αυτού κτιρίου ή επισκευής ήδη υφιστάμενου επ’ αυτού κτιρίου και μίσθωσης του ίδιου ακινήτου.
Αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης είναι η έναντι ανταλλάγματος μεταβίβαση από το Ταμείο της κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή η παραχώρηση ενοχικού δικαιώματος χρήσης ή και εκμετάλλευσης επί ολόκληρου ή μέρους ακινήτου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή δημόσιας επιχείρησης της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., με ταυτόχρονη συμφωνία με τον αγοραστή ή το φορέα του δικαιώματος χρήσης ή και εκμετάλλευσης του ακινήτου να κατασκευάσει επί του ακινήτου αυτού κτίριο ή να ανακαινίσει ή να επισκευάσει ήδη υφιστάμενο κτίριο ή άλλη κατασκευή με βάση τις λειτουργικές προδιαγραφές, τις προδιαγραφές κτιρίου ή άλλες ειδικές προδιαγραφές και με ταυτόχρονη συμφωνία μεταξύ του Ταμείου, ως εντολοδόχου του Δημοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. ή της δημόσιας επιχείρησης, και του αγοραστή ή του φορέα του δικαιώματος χρήσης ή και εκμετάλλευσης του ακινήτου για την εκμίσθωση του συνόλου ή τμήματος του ακινήτου προς το Δημόσιο, το Ν.Π.Δ.Δ. ή τη δημόσια επιχείρηση.

Η σύμβαση δύναται να έχει διάρκεια έως ενενήντα εννέα (99) έτη.

Στην έννοια της κατασκευής υπάγεται και η σχετική μελέτη αυτής, καθώς και οι περιπτώσεις ανακατασκευής, αποπεράτωσης, ανακαίνισης, επέκτασης ή πραγματοποίησης μετατροπών σε υφιστάμενο κτίριο και οι σχετικές μελέτες αυτών.

γ) Σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης.
Αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης είναι η από το Ταμείο ως εντολοδόχο του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή δημόσιας επιχείρησης της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., μίσθωση ακινήτου ή κτιρίου προς κατασκευή, με διάρκεια άνω των δώδεκα (12) ετών και μέχρι ενενήντα εννέα (99) έτη.

δ) Μικτή σύμβαση.
Το αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης συνίσταται σε συνδυασμό των προβλεπομένων στις παραπάνω περιπτώσεις α΄ έως και γ΄ ή σε συνδυασμό αυτών με ανταλλαγή, αντάλλαγμα σε είδος ή ανταλλαγή και αντάλλαγμα σε είδος.

3. Στις συμβάσεις της παραγράφου 2, το Ταμείο δύναται να συμφωνεί για λογαριασμό του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή δημόσιας επιχείρησης, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.:

α) το δικαίωμα αγοράς του μεταβιβαζομένου εμπραγμάτου δικαιώματος από το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή τη δημόσια επιχείρηση μετά τη συμβατική λήξη της ως άνω συμβάσεως μισθώσεως είτε με τίμημα αγοράς προσδιοριζόμενο με συμφωνούμενη με τη συναπτόμενη σύμβαση μέθοδο είτε άνευ ανταλλάγματος ή
και β) το δικαίωμα πρώτης προτιμήσεως του Δημοσίου ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή της δημόσιας
επιχείρησης για την αγορά του εμπραγμάτου δικαιώματος σε περίπτωση εκποιήσεως από τον εκάστοτε κύριό του.

Οι όροι και προϋποθέσεις ασκήσεως των ως άνω δικαιωμάτων καθορίζονται στη σύμβαση που συνάπτεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και δεσμεύουν τους ειδικούς και καθολικούς ή οιονεί καθολικούς διαδόχους του αγοραστή.

4. Μετά την καθ’ οιανδήποτε τρόπο λύση του Ταμείου, το Δημόσιο, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή η δημόσια επιχείρηση όπου ανήκε το περιουσιακό στοιχείο πριν την αξιοποίησή του από το Ταμείο, υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ταμείου από τις συμβάσεις της παραγράφου 2.»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *