Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Όμιλος ΙΑΣΩ: Μοναδικές Διακρίσεις στα Healthcare Business Awards 2019

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ απέσπασε 4 βραβεία για το υψηλό επίπεδο της ιατρικής φροντίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών, για την επένδυση του σε νέες ...

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Απόφαση δημοτικού συμβουλίου και για τις απευθείας αναθέσεις


elegktiko_syn

Μόνο με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου γίνεται νόμιμη η απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με την απόφαση 178/2012 του 7ου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με μια απόφαση βόμβα που αλλάζει όλα τα δεδομένα «Το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο, για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του Ελ. Συν. «η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ανατίθεται η προμήθεια υλικού, που συνιστά την γενεσιουργό αιτία καταβολής της σχετικής δαπάνης (διοικητική ανάληψη της υποχρέωσης), πρέπει να προηγείται της υπογραφής της οικείας σύμβασης και της εκτέλεσής της, ήτοι της πραγματοποίησης της δαπάνης, δεδομένου ότι ως διοικητική πράξη ρυθμίζει ενεστώσες ή μελλοντικές ενέργειες και όχι παρελθούσες. 
Η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, καθόσον δεν προηγήθηκε της προμήθειας λογισμικού απόφαση ανάθεσης του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου, ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου.»
Η παραπάνω πράξη αφορά απόφαση Δημάρχου με την οποία ανατέθηκε απευθείας η προμήθεια προγραμμάτων πληροφορικής, έναντι 12.178 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.Από την απόφαση αυτή του Ελεγκτικού Συνεδρίου συμπεραίνεται ότι πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε δημοτικής προμήθειας απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας αυτής.Η δαπάνη κρίνεται μη νόμιμη διότι δεν προηγήθηκε της προμήθειας απόφαση ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο κρίνεται ως αρμόδιο όργανο. Εδώ επρόκειτο για απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο, λόγω ποσού (δαπάνη μικρότερη των 15.000 ευρώ). Συνεπώς, σύμφωνα με το Ελ. Συν. αρμόδιο όργανο για τη διενέργεια προμήθειας με απευθείας ανάθεση, ακόμη και λόγω ποσού (δαπάνη μικρότερη των 15.000 ευρώ) είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι ο Δήμαρχος.

http://www.myota.gr/ ,21/1/2013


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *