Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ « ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ»

Σύμφωνα με το Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) άρθρο 76 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», θεσμοθετείται στο Δήμο μας η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου όπως:
• Τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις
• Επιστημονικοί Σύλλογοι και Φορείς 
• Τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
• Εργαζόμενοι στο Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού
• Ενώσεις και Σύλλογοι Γονέων
• Αθλητικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Φορείς
• Εθελοντικές Οργανώσεις και Κινήσεις Πολιτών
• Εκπρόσωποι των Τοπικών Συμβουλίων των Νέων
• Δημότες

Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι οι εξής:
Α) Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.
Β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Δήμαρχο.
Γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
Δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του ΚΔΚ.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη προσχεδίων του Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση.

Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών της συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, ορίζεται σε πενήντα (50) μέλη.

Παρακαλούνται όσοι φορείς ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως την επιθυμία τους το αργότερο μέχρι 30/8/2013 ώρα 14.00 μμ. καταθέτοντας αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χαλανδρίου (Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου – ισόγειο). 

Ελπίζουμε ότι η ανταπόκρισή σας θα είναι θετική αφού ο ρόλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός για το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την πορεία του Δήμου μας.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *