Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

AHOME REAL ESTATE SERVICES


Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.: Εξώδικο προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών

Νέο "εξώδικο" απέστειλε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, σχετικά με τις προβλέψεις του Ν.4250/2014 (αξιολόγηση) και την εφαρμογή αυτών στους Δήμους.

Στην εξώδικο διαμαρτυρία - η οποία κοινοποιήθηκε και στην ΚΕΔΕ - η Ομοσπονδία κάνει λόγο για «παράνομες» ενέργειες, «παραβίαση» της αρχής της αξιοκρατίας και της ισότητας, επανέλεγχο εγγράφων των από μετατροπή συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου με διαφορετικά από τα αρχικά κριτήρια, κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης στο Δημόσιο, ενώ τέλος, γνωστοποιεί τη συνέχιση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων της. 

Η εξώδικος διαμαρτυρία 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ - ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Καρόλου αριθμός 24, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ:

1. Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου αριθμός 27.

2. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ:

Στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) (δια του Προέδρου αυτής), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Γ. Γενναδίου, αριθμός 8, με την υποχρέωση να ενημερώσουν τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

*******

Ι. Όπως καλώς γνωρίζετε, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συνιστά δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία εκπροσωπεί στο σύνολό τους σχεδόν τους εργαζόμενους στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού της χώρας. Με την ιδιότητά της αυτή, αμέσως μετά την ψήφιση του Ν.4250/2014 σας ενημερώσαμε (υπ’ αριθμ.: 375/14-4-2014 και 522/28-5-2014 έγγραφά μας αλλά και με τη υπ΄ αριθμ.: 580/11-6-2014 Εξώδικη Διαμαρτυρία μας), ότι η επιχειρούμενη εκ μέρους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επέκταση μέσω ερμηνευτικών εγκυκλίων των διατάξεων του ως άνω Νόμου και στους εργαζόμενους στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κανένα έρεισμα δεν βρίσκει στον Νόμο. Με τα ίδια ως άνω έγγραφά μας, αλλά και την Εξώδικη Διαμαρτυρία σας καλέσαμε ως καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο να προβείτε σε άρση της παρανομίας αυτής, εξηγώντας σας όλως καλοπίστως, το νομικό ατόπημα των ενεργειών σας.

Σε κάθε δε περίπτωση, η εισαγόμενη μέσω των διατάξεων του Ν.4250/2014 διαδικασία αξιολογήσεως των υπαλλήλων παραβιάζει την αρχή της αξιοκρατίας αλλά και την αρχή της ισότητας, δεδομένου, ότι είναι εκ των προτέρων συγκεκριμένος ο αριθμός των υπαλλήλων, που μπορούν να βαθμολογηθούν με βαθμούς 9-10, ενώ εξίσου καθορισμένος είναι και ο αριθμός των υπαλλήλων, που πρέπει υποχρεωτικά να κριθούν κάτω του μετρίου, χωρίς να καταλείπεται στην πραγματικότητα περιθώριο σε κάθε έναν εξ αυτών να κριθεί με μέτρο την προσωπική και υπηρεσιακή του αξία. Στην πραγματικότητα δε η αξιολόγηση, όπως επιχειρείτε να την εφαρμόσετε δεν αποσκοπεί στην ανεύρεση και επιβράβευση των αξιοτέρων υπαλλήλων αλλά στην δημιουργία δεξαμενής υποψηφίων διαθεσίμων ή απολυμένων, προκειμένου να είστε σε θέση να ικανοποιήσετε τις ήδη αναληφθείσες μνημονιακές δεσμεύσεις σας απέναντι στην τρόικα.

ΙΙ. Επιπροσθέτως, μέσω της διατάξεως του άρθρου 42 του Ν.4250/2014 και της υπ’ αριθμ.: ΔΙΠΙΔΔ/ΑΣΕΠ/1/12705/2-6-2014, (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 1447/5-6-2014) κοινής Υπουργικής Απόφασης διατάχθηκε ο επανέλεγχος των συμβάσεων, που ετράπησαν από Ορισμένου σε Αορίστου Χρόνου, βάσει διατάξεων Νόμου, όπως ο Ν.2190/1994 ή το Π.Δ. 164/2004, είκοσι έτη μετά την πραγματοποίηση της μετατροπής και βάσει διαφορετικών κριτηρίων, από εκείνα, που έθεταν οι αρχικές διατάξεις, καταλείποντας έτσι τεράστια διακριτική ευχέρεια στους Ελεγκτές-Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, που έχουν αρχίσει ήδη να παρελαύνουν στους Δήμους, ζητώντας έγγραφα, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν ο εργαζόμενος καλώς έγινε Αορίστου ή όχι. Και βεβαίως, όπως έχουμε πολλάκις τονίσει με ανακοινώσεις μας αλλά και με δημόσιες τοποθετήσεις μας, ο έλεγχος αυτός δεν αφορά στην εξεύρεση πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων αλλά θέτει νέα κριτήρια και μάλιστα, κατά την αντίληψη του κάθε Επιθεωρητή, αναφορικά με την ακρίβεια και την νομιμότητα της μετατροπής, παραγνωρίζοντας το γεγονός, ότι οι εργαζόμενοι έγιναν Αορίστου Χρόνου μετά από αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, κρίση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και του Α.Σ.Ε.Π.

ΙΙΙ. Στις ως άνω σαφείς και πλήρως εμπεριστατωμένες αιτιάσεις μας, ουδεμία μέχρι σήμερα απάντηση έχετε δώσει, κωφεύοντας πλήρως και προωθώντας την δημιουργία παρανόμων καταστάσεων, που και επιβλαβείς για τους υπαλλήλους είναι και τεράστιες δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες αναμένεται να προκαλέσουν.

IV. Συνεπεία των ανωτέρω, το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας σε έκτακτη συνεδρίαση του την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη απεργιακής κινητοποίησης με την μορφή της αποχής των υπαλλήλων από συγκεκριμένες και μόνο εργασίες και δη (α) από κάθε εργασία σχετιζόμενη με την αξιολόγηση των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α., βάσει των διατάξεων του Ν.4250/2014 και (β) από κάθε εργασία σχετιζόμενη με τον επανέλεγχο των μετατροπών των συμβάσεων εργασίας ή έργου σε Αορίστου Χρόνου, που λαμβάνει χώρα βάσει των διατάξεων του άρθρου 42 του Ν.4250/2014, διαμαρτυρόμενο για την παράνομη επέκταση των αντισυνταγματικών διατάξεων του Ν.4250/2014 αναφορικά με την αξιολόγηση των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού και για τον επανέλεγχο των συμβάσεων των εργαζομένων βάσει διαφορετικών κριτηρίων, από εκείνα, που έθεταν οι αρχικές διατάξεις βάσει των οποίων έλαβε χώρα η μετατροπή. 
Η απεργιακή κινητοποίηση εκκινεί από την λήψη της παρούσας και καλύπτει όλο το διάστημα, κατά το οποίο διενεργούνται οι σχετικές διαδικασίες και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 1 Νοεμβρίου 2014.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτούς που απευθύνεται, καθώς και όσους κοινοποιείται, για να λάβουν γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, αφού την αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεώς του.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος 

Θέμης Μπαλασόπουλος 
 
Ο Γεν. Γραμματέας

Γιάννης Τσούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου