Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Όμιλος ΙΑΣΩ: Μοναδικές Διακρίσεις στα Healthcare Business Awards 2019

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ απέσπασε 4 βραβεία για το υψηλό επίπεδο της ιατρικής φροντίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών, για την επένδυση του σε νέες ...

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για το προσωπικό των ΟΤΑ: Δυνατότητα πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίεςτων δήμωνΕγκύκλιο απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών για την εφαρμογή διατάξεων του νόμου σε θέματα προσωπικού των ΟΤΑ.

Ακολουθεί η εγκύκλιος.

Με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της παρ. ΣΤ ́ υ̟οπαρ. ΣΤ1 του 4093/2012 έχει επιβληθεί πλήρης αναστολή προσλήψεων προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε στους OTA έως 31.12.2016.
Εξαιτίας αυτού, έχουν εμφανιστεί πολλές ελλείψεις προσωπικού και σοβαρές δυσχέρειες στη λειτουργία υπηρεσιών ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο.
Με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 εξαιρούνται από την ανωτέρω αναστολή οι διορισμοί και προσλήψεις μόνιμου και Ι∆ΑΧ ̟ροσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, δηλαδή προσω̟ικού που θα στελεχώσει τις Υ̟ηρεσίες Καθαριότητας, ∆ΕΥΑ, Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης - Άρδευσης, Α̟οχέτευσης και ∆ημοτικών Κοιμητηρίων κ.τ.λ.

Το τακτικό προσωπικό των κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε ̟που θα καλύ̟τει κενές θέσεις ειδικά των ανωτέρω Υ̟ηρεσιών προσλαμβάνεται χωρίς πλέον να απαιτείται απόφαση κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, του ν. 3833/2010, όπως ισχύει.
Επισημαίνεται ότι, εάν εκκρεμούν διορισμοί επιτυχόντων κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε ̟ παλαιότερων προκηρύξεων ΑΣΕΠ,  ̟προς κάλυψη κενών θέσεων στις ανωτέρω υπηρεσίες των φορέων, οι φορείς πρέπει άμεσα να ολοκπηρώσουν τους διορισμούς αυτούς, ακολουθώντας τη διαδικασία των άρθρων 23-26 του Κώδικα Κατάστασης ∆ημοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007 ό̟ως ισχύει).
Αμέσως μετά την ανάληψη υπηρεσίας από τα άτομα αυτά, ο φορέας θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά την υπηρεσία μας. Ο τρόπος ενημέρωσης θα σας γνωστοποιηθεί με νεότερη εγκύκλιό μας.
Εξυπακούεται ότι ο διορισμός προσωπικού ΥΕ και ∆Ε στις εν λόγω υ̟ηρεσίες ολοκληρώνεται χωρίς την έκδοση απόφασης κατανομής, εφόσον πρόκειται για διορισμό σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή κατό̟ιν αντικατάστασης-αναπλήρωσης διοριστέου, που δεν αποδέχθηκε το διορισμό ή έχει κώλυμα διορισμού.
Στην τελευταία δε περί̟τωση, πρέπει το αρμόδιο προς διορισμό όργανο να βεβαιώνει εγγράφως το ΑΣΕΠ, ότι ο διορισμός αφορά σε υ̟ηρεσία αντα̟οδοτικού χαρακτήρα.
 Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι οι διατάξεις του άρθρου ένατου, ̟αρ. 21 του ν.4057/2012 εξακολουθούν να ισχύουν.
Συνεπώς για την κίνηση διαδικασιών νέων ̟προσλήψεων και του εν λόγω ̟προσω̟ικού θα ̟πρέ̟πει να τηρείται η διαδικασία της Έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006, ό̟πως ισχύει.
Αύξηση ωρών εργασίας προσω̟ικού Ι∆ΑΧ μερικής α̟ασχόλησης των ΟΤΑ α ́ βαθμού (Άρθρο 8 ̟αρ.1)
Με τις διατάξεις της ̟αρ.1 του άρθρου 8 του ν.4368/2016 ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των ΟΤΑ αλλά και πολλών δημοτικών υ̟αλλήλων, καθώς παρέχεται υπό ̟ροϋ̟οθέσεις η δυνατότητα αύξησης του ωραρίου εργασίας του ̟ροσω̟ικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΤΑ α ́ βαθμού (ό̟ου στην έννοια των ̟ρωτοβάθμιων
ΟΤΑ υ̟πάγονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Κώδικα Κατάστασης ∆ημοτικών Υ̟αλλήλων, οι δήμοι, οι Σύνδεσμοι, τα δημοτικά νομικά πδημοσίου δικαίου και τα δημοτικά ιδρύματα) μερικής α̟πασχόλησης, μέχρι και το ΑΔΑ: ΩΕ1Χ465ΦΘΕ-ΠΨΙ ανώτατο όριο της ̟πλήρους α̟ασχόλησης της οικείας ειδικότητας και επκ̟αιδευτικής βαθμίδας, με αντίστοιχη αύξηση των α̟οδοχών τους.
 Για τη μετατροπή του ωραρίου απαιτείται καταρχήν αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου προς τη διοίκηση του ΟΤΑ, στην οποία θα αναφέρεται ο συνολικός αριθμός εβδομαδιαίων ωρών τις οποίες επιθυμεί να απασχολείται. Εν συνεχεία, το οικείο δημοτικό/διοικητικό συμβούλιο θα α̟οφασίζει για την έγκριση ή μη της μετατρο̟ής του ωραρίου του εργαζομένου, ανάλογα με τις υ̟ηρεσιακές ανάγκες αλλά και τις οικονομικές δυνατότητες του ΟΤΑ. Η έγκριση μ̟ορεί να είναι ολική ή μερική, ̟.χ. εργαζόμενος με τρέχον ωράριο είκοσι ωρών εβδομαδιαίως να αιτηθεί τη μετατρο̟ή του ωραρίου του σε ̟λήρες (σαράντα ώρες), αλλά το συμβούλιο να καθορίσει ωράριο τριάντα ωρών εβδομαδιαίως.
 Η απόφαση του συμβουλίου θα πρέπει υποχρεωτικά να διαλαμβάνει ειδικά περί της ύπαρξης των απαιτούμενων για την αύξηση του ωραρίου πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικείου ΟΤΑ. Ε̟ίσης, υ̟όκειται στον έλεγχο κατ’ άρθρο 225 του ν.3852/2010 ό̟ως ισχύει – «Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ ̟ερίληψή της δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με μέριμνα της οικείας Α̟οκεντρωμένης ∆ιοίκησης.
 Σε περίπτωση που στον οικείο ΟΤΑ α̟ασχολείται προσωπικό ορισμένου χρόνου των αντίστοιχων ειδικοτήτων, η αύξηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού Ι∆ΑΧ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν τη λήξη των συμβάσεων του έκτακτου ̟ροσω̟ικού ̟ου καλύ̟τει ισό̟οσες ώρες εργασίας. Ε̟ι̟λέον, η αύξηση των ωρών εργασίας του ̟ροσω̟ικού Ι∆ΑΧ θα λαμβάνεται υ̟όψη για τη χορήγηση έγκρισης ̟ρόσληψης συμβασιούχων ορισμένου χρόνου κατά το ε̟όμενο έτος α̟ό τα αρμόδια όργανα (Ε̟ιτρο̟ή της ΠΥΣ 33/2006 ό̟ως ισχύει ή Υ̟ουργός Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, ̟ροκειμένου για ̟ροσω̟ικό αντα̟οδοτικού χαρακτήρα ή ε̟ί αντιτίμω). Για το σκο̟ό αυτό, οι φορείς θα ̟ρέ̟ει να ενημερώνουν το την υ̟ηρεσία μας για τις μεταβολές του ωραρίου εργασίας του ̟ροσω̟ικού Ι∆ΑΧ ̟ου ̟ραγματο̟οιούν. Με νεότερη εγκύκλιό μας θα σας ενημερώσουμε ως ̟ρος τον τρό̟ο γνωστο̟οίησης των εν λόγω στοιχείων στην υ̟ηρεσία μας.
 Τέλος, επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει α̟ό τη διατύπωση της διάταξης, η μετατρο̟ή του ωραρίου α̟ασχόλησης του εργαζομένου μέχρι το ανώτατο όριο της ̟λήρους α̟ασχόλησης ̟ραγματο̟οιείται αυτοτελώς διά της ̟εριγραφείσας διαδικασίας, χωρίς να συνδέεται με τη σύσταση αντίστοιχων οργανικών ή ̟ροσω̟ο̟αγών θέσεων στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας των φορέων.
Σκόπιμο είναι ωστόσο, κατά την πρώτη τροπο̟οίηση των ΟΕΥ των ΟΤΑ, να συσταθούν θέσεις αντίστοιχες με τις μεταβολές που θα έχουν πραγματοποιηθεί, στις οποίες θα καταταγεί το ̟ροσωπικό, ιδίως αν α̟ασχολείται ̟λέον με ̟λήρες ωράριο εργασίας.
Μετάταξη - Προσωπικό Παραμεθόριων ΟΤΑ (Άρθρο 9)
Με τη ρύθμιση του άρθρου 9, πλέον, για τις περιπτώσεις μετάταξης υπαλλήλου ΟΤΑ α ́ βαθμού, που υπηρετεί σε παραμεθόριο περιοχή προς άλλη υπηρεσία παραμεθόριας περιοχής απαιτείται – επιπλέον των προβλεπόμενων στο άρθρο 78 του Κώδικα Κατάστασης ∆ημοτικών και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων – και η σύμφωνη γνώμτου αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα ̟ροέλευσης.
Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας (Άρθρο 22)
Με το άρθρο 22 ̟ροβλέπεται ότι στους μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου των ΟΤΑ Α ́ και Β ́ βαθμού καθώς και των νομικών ̟ροσώ̟ων δημοσίου δικαίου αυτών, ̟ου έχουν ως σκο̟ό την ̟ροσωρινή α̟οθήκευση, ε̟εξεργασία, ανακύκλωση και εν γένει αξιο̟οίηση και διάθεση στερεών α̟οβλήτων, χορηγείται, εκτός α̟ό τον βασικό μισθό και τις λοι̟ές ̟ροβλε̟όμενες α̟οδοχές τους, και το ε̟ίδομα ε̟ικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 15 ̟αρ. 1 του ν. 4024/2011.
Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει το προσωπικό που εργάζεται κατά ̟λήρες ωράριο και ανεξαρτήτως ειδικότητας στους χώρους υγειονομικής ταφής, στην ανακύκλωση, στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, στους σταθμούς μεταφόρτωσης και στις μονάδες ε̟εξεργασίας α̟ορριμμάτων, σε ̟ερί̟τωση δε α̟ομάκρυνσης των υ̟αλλήλων για ο̟οιονδή̟οτε λόγο (ό̟ως ενδεικτικά μετακίνηση, α̟όσ̟αση, μετάταξη) διακό̟τεται ισοχρόνως η καταβολή του ε̟ιδόματος με ευθύνη του οικείου ̟ροϊστάμενου. Ε̟ι̟λέον, το εν λόγω ε̟ίδομα καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υ̟άλληλοι τελούν σε κανονική άδεια καθώς και σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ’ έτος.
Το ποσό του επιδόματος για τις ανωτέρω κατηγορίες υπαλλήλων ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ, μηνιαίως. Επισημαίνεται ωστόσο η ρητή δέσμευση ̟ερί της ε̟ικείμενης ευθυγράμμισης του καθεστώτος χορήγησής του με την αντίστοιχη ευρω̟αϊκή νομοθεσία έως τις 31-12-2017.

 Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι καταβολές του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που έχουν γίνει στο ως άνω προσωπικό ̟ριν από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του άρθρου 22 του ν.4368/2016, θεωρούνται νόμιμες.
 Κατό̟πν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, στο ̟λαίσιο των ̟ροαναφερομένων. Επίσης, να κοινο̟οιήσετε, με κάθε ̟ρόσφορο τρό̟ο, την ̟αρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας (και στα νπδδ ̟ου εποπτεύουν), για την πιστή εφαρμογή των οριζομένων σε αυτή.
Το Υπουργείο ̟αραμένει στη διάθεσή σας για κάθε ̟εραιτέρω διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr στη διαδρομή: Α̟οκεντρωμένη ∆ιοίκηση – Αυτοδιοίκηση/ Εγκύκλιοι-Α̟οφάσεις-Συχνές Ερωτήσεις-ΟΤΑ Α' Βαθμού και Εγκύκλιοι-Αποφάσεις-Συχνές Ερωτήσεις-ΟΤΑ Β ́ Βαθμού, καθώς και στο «∆ιαύγεια».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

myota


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *