Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 - Γραφείο Δημάρχου) τη 19η Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Οικονομική ενημέρωση μηνός Φεβρουαρίου 2020.

2. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα.

3. Εξειδίκευση πίστωσης για έγκριση Έκτακτης Οικονομικής Επιχορήγησης για την Β΄ Βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμο0υ Χαλανδρίου, για την κάλυψη αναγκών των σχολείων του Δήμου.

4. Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο: «Ομαδική ασφαλιστική κάλυψη ατυχήματος μετά αστικής ευθύνης, για τους συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις».

5. Απόδοση λογαριασμού της διαχείρισης του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αριθμό Β/116/24-02-2020 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 102/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τη συμμετοχή υπαλλήλου σε επιμορφωτικό σεμινάριο.

6. Απόδοση λογαριασμού 439,20 € για την πληρωμή ασφάλισης του υπ΄ αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ5648 ημιφορτηγού της Τεχνικής Υπηρεσίας.

7. Έγκριση πρακτικού επιτροπών προσωρινής παραλαβής καθώς και προσωρινής και οριστικής έργων του Δήμου και συγκρότηση αυτών.

8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ‘‘Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ’’ (Α.Μ. 13/2018).

9. Έγκριση του αιτήματος αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 1265 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», Α.Μ. 1/16.

10. Έγκριση 2ης παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α.Μ. 04/2018».

11. Λήψη απόφασης για τη μη δυνατότητα υλοποίησης με ίδια μέσα επειδή δεν επαρκεί το προσωπικό του Τμήματος Ανάπλασης & Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Χαλανδρίου και έγκριση σκοπιμότητας της υπηρεσίας «Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή αρδευτικών δικτύων μετ΄ ανταλλακτικών».

12. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169) όπως παρασταθεί εν ώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση της με ΓΑΚ 24856/2016 και ΕΑΚ 1038/2016 Έφεσης Δήμου κατά των Α. Μ. κλπ. (σύνολο 33) και κατά της με αρ. 692/2013 οριστικής απόφασης Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (διαδικασία εργατικών διαφορών).

13. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ευγενία Κακούρη του Παναγιώτη, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, με ΑΜ ΔΣΑ 11600, προκειμένου να συντάξει εξώδικη απάντηση προς την «ΑΡΚΑΤ Α.Ε.» και παραγγελία προς επίδοση σε αυτήν και στα ΝΠ που συγκοινοποιείται.

14. Έγκριση της υπ΄ αρ. 241/2020 απόφασης Δημάρχου περί παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο (αναγνώριση συγκύριων οικοπεδικής λωρίδας επί της οδού Λαχανά).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου