Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022

ΦΛΥΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΚΙΖΑΣ" (Δημοσιεύεται ΔΩΡΕΑΝ)

 Η ΦΛΥΑ Α.Ε., Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την εκμίσθωση του κυλικείου-αναψυκτηρίου, που βρίσκεται στο Αθλητικό Κέντρο «Ν. Πέρκιζας»,επί της Λεωφόρου Πεντέλης 150. Πιο συγκεκριμένα, στο ύψος του πρώτου ορόφου, βρίσκεται το Κυλικείο-Αναψυκτήριο, συνολική ενιαία επιφάνειας 65,00 τ.μ., με 2 τουαλέτες ανδρών-γυναικών, αποθηκευτικό χώρο, και αύλειο χώρο 60 τ.μ. . περίπου. Περαιτέρω, πίσω από το Κολυμβητήριο, βρίσκεται παράρτημα του Κυλικείου- Αναψυκτηρίου, έκταση 40 τ.μ. περίπου, με 2 τουαλέτες ανδρών-γυναικών και αύλειου χώρου 100 τ.μ. περίπου. Το Κυλικείο-Αναψυκτήριο έκτασης 65 τ.μ. μετά των βοηθητικών και αύλων χωρών του καθώς και το παράρτημά του των 40 τ.μ. μετά των δικών των βοηθητικών και αύλων χωρών, συνίστανται για τις ανάγκες του παρόντος, έναν ενιαίο μισθωτικό χώροο οποίος στη συνέχεια θα καλείται Κυλικείο-Αναψυκτήριο ή Μίσθιο. Τη διαχείριση-εκμετάλλευση του Κυλικείου- Αναψυκτηρίου, έχει η «ΦΛΥΑ Α.Ε.» Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμεταλλεύσεως Ακινήτων Δήμου Χαλανδρίου, μοναδική μέτοχος της οποίας είναι ο Δήμος Χαλανδρίου κατά 100%.

1. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας : Η δημοπρασία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Δημοτικής Ανώνυμης Επιχείρησης ΦΛΥΑ Α.Ε., στην οδό Αγίας Παρασκευής 100, Χαλάνδρι, την 22η   Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:00 π.μ. μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας

2. Χρήση του μίσθιου: Ο μίσθιος χώρος που χρησιμοποιείται από τον μισθωτή αποκλειστικά και μόνο ως Δημοτικό Κυλικείο-Αναψυκτήριο εντός του Αθλητικού Κέντρου «Ν. Πέρκιζας», απαγορευμένης απόλυτα οποιασδήποτε μετατροπής της χρήσεώς του. 

3. Διάρκεια εκμίσθωσης - αναπροσαρμογή μισθώματος: Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη . Με την έγγραφη συμφωνία των μερών (εκμισθώτριας και μισθώτριας), η μίσθωση μπορεί να παραταθεί για άλλα δύο (2) έτη. Το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό του ετήσιου πληθωρισμού.

4. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς του μηνιαίου μισθώματος του Κυλικείου-Αναψυκτηρίου από το

Η οποία ξεκινά η δημοπρασία, ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000 ) ευρώ.

5. Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για να καθίσταται έγκυρη η υποβολή της πρώτης προσφοράς από κάθε ενδιαφερόμενο θα πρέπει να έχει προηγουμένως προσκομιστεί από αυτόν όλα τα δικαιολογητικά που αναλυτικά αναφέρονται στο 5 της Διακήρυξης. Στη δημοπρασία δεν μπορεί να λάβει μέρος συμμετέχων-η η συγγενής Α βαθμού αυτών, που ήδη εκμεταλλεύεται κάποιο από τα κυλικεία-αναψυκτήρια που εκμισθώνει η ΦΛΥΑ Α.Ε. η όποιος αντιδικεί με τη ΦΛΥΑ Α.Ε. ή τον Δήμο Χαλανδρίου για διαφορετικό λόγο. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

6) Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία : Για να γίνει κάποιος ενδιαφερόμενος στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και μέχρι τις 14:00 μ.μ. ώρα, χρηματική Εγγύηση συμμετοχής που έρχεται στο ποσό των (2Χ3000=) έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ . Η χρηματική εγγύηση συμμετοχής δεν μπορεί να έχει είτε τη μορφή της Τραπεζικής επιταγής είτε τη μορφή κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την προσκόμιση των εγγράφων καταθέσεων του ποσού. Η χρηματική εγγύηση συμμετοχής, μετά το πέρας της δημοπρασίας, επιστρέφεται στους δικαιούχους πλην του πλειοδοτήσαντος.

6.1. Εγγύηση κατά την υπογραφή του Συμφωνητικού Μίσθωσης Κατά την υπογραφή της συμβάσεως μίσθωσης με τον τελευταίο πλειοδότη, καταβάλλεται από αυτόν ως χρηματική εγγύηση  της πιστής τήρησης των όρων του μισθώματος και της εγκατάλειψης του μισθώματος , το ποσό έξι (6) μισθωμάτων έτσι όπως το μηνιαίο μίσθωμα που έχει διαμορφωθεί από τη δημοπρασία.

6.2. Εγγυητής: Ο πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή που θα προσκομίσει και το αντίγραφό του Ε9 και ο οποίος θα συνυπογράψει το Συμφωνητικό Μίσθωσης έτσι ώστε να καταστεί αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Πλαίσιο κειμένου: ί
7) Κατάθεση Δικαιολογητικών: Η κατάθεση δικαιολογητικών συμμετοχής για κάθε μία από τις δύο θέσεις με κλειστό φάκελο που περιέχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

8) Κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού : 1. Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διενέργειας δημοπρασίας θα υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την Πρακτική διενέργεια του διαγωνισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς έγκριση. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας αν το κρίνει ασύμφορο για την Εταιρεία.

9. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν δικαιούται οποιοσδήποτε μείωση του μισθώματος από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και εφεξής.

10. Σύσταση Μίσθωσης : Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να αποφασίσει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτήν την κατακύρωση του διαγωνισμού, να προσέλθει για τη σύνταξη και την υπογραφή της Μισθωτικής Σύμβασης.

11. Υποχρεώσεις μισθωτή: Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις πολεοδομικές, υγειονομικές, αστυνομικές και δημοτικές διατάξεις και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε είδους ενδεχόμενες παραβάσεις τους καθώς επίσης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλες τις άδειες που απαιτούνται.

12. Καταβολή δαπανών κοινής ωφελείας και Δημοτικών Τελών. Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή των δαπανών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού που καταναλώνεται για χρήση του μίσθου.

13. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του μισθωτή δίνει στην εκμισθώτρια το δικαίωμα της μονομερούς καταγγελίας της συμβάσεως μισθώσεως.

14. Ευθύνη «ΦΛΥΑ Α.Ε. »: Η ΦΛΥΑ Α.Ε. δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται το μίσθιο.

15. Παράδοση μισθίου: Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μισθώσεως να παραδώσει το πλήρως ανακαινισμένο μίσθιο στην άριστη κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.

. _

17. Δημοσίευση διακήρυξης: Η διακήρυξη δημοσιεύεται με

επιμέλεια της ΦΛΥΑ Α.Ε., τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες για τη διενέργεια της δημοπρασίας με την ανάρτηση του σχετικού τεύχους προκήρυξης, στους ιστότοπους της ΦΛΥΑ Α.Ε. www . flyadimotikiae . gr και στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Χαλανδρίου www . Χαλάνδρι . gr καθώς και στη Διαύγεια www . διαύγεια . gov . gr .

Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται επίσης και σε δύο ή τρεις εφημερίδες, μία από τις συγκεκριμένες ημερήσιες κυκλοφορίας και μία τοπική.

Το σύνολο των εξόδων για την δημοσίευση και πραγματοποίηση της δημοπρασίας επιβαρύνουν τον πλειοδότη.

18. Επανάληψη της δημοπρασίας: Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται   κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΛΥΑ Α.Ε.

Πληροφόρηση Ενδιαφερομένων . Πληροφορίες για τη δημοπρασία και αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από τα γραφεία της ΦΛΥΑ Α.Ε., ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 9:00 π.μ 16:00 μ.μ. .στα τηλέφωνα: 2106830305 –fax: 2106800035 –mail : flyadimotikiae@gmail.com

 

Για την ΦΛΥΑ Α.Ε.

 

                 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                             Ο Διευθύνων Σύμβουλος

                               Σπύρος Φωτεινός                                                   Κων/νος Τσίγκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου