Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 2 Απριλίου 2024

Δήμος Χαλανδρίου - Ανακοίνωση για τη φύλαξη των οστών: Τροποποίηση του άρθρου 15 του σχετικού κανονισμού

 

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης , του Δήμου Χαλανδρίου, σας ενημερώνει ότι με την με αριθμό 406/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ2Μ6ΩΗΔ-ΙΩ9) τροποποιήθηκε  το άρθρο 15 του Κανονισμού του Δημοτικού Κοιμητηρίου, που αφορά την φύλαξη των οστών ως εξής:

«Οστά για τα οποία δεν έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο ποσό φύλαξης επί τρία (3) έτη, τοποθετούνται στο χωνευτήρι μετά από προηγούμενη δημόσια ανακοίνωση –  ενημέρωση με ευθύνη της Οικονομικής Υπηρεσίας, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Ως Δημόσια ανακοίνωση – ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο ,νοείται μία από τις παρακάτω περιπτώσεις : έγγραφη ειδοποίηση στην τελευταία δηλωθείσα διεύθυνση που γίνεται στο Τμήμα Εσόδων ,  οποιουδήποτε εκ των πλησιέστερων ή μη συγγενών του θανόντος/θανούσης , ανάρτηση στην ιστοσελίδα  του δήμου, ανάρτηση στο χώρο του οστεοφυλακίου ή στο κουτί φύλαξης των οστών, ειδοποίηση σε τοπική εφημερίδα, ειδοποίηση με ηλεκτρονικό μήνυμα, τηλεφωνική επικοινωνία  κλπ. Η υπηρεσία δύναται να προβεί αυτοδικαίως στη μεταφορά των οστών , εάν δεν υπάρχει ανταπόκριση των ενδιαφερομένων σε διάστημα 15 ημερών μετά από τη δημόσια ανακοίνωση – ενημέρωση. Η οφειλή των τελών φύλαξης με πιθανές προσαυξήσεις ,για το προηγούμενο  χρονικό διάστημα, μέχρι και  την μεταφορά τους στο χωνευτήρι, βαρύνει τον υπόχρεο.»

Προκειμένου να αποφευχθεί η μεταφορά των οστών στο χωνευτήρι , παρακαλούνται όσοι επιθυμούν την παραμονή τους στα οστεοφυλάκια , να προβούν σε άμεση πληρωμή των οφειλών τους .

Πληροφορίες στα τηλέφωνα ꞉

Τμήμα Εσόδων ꞉ 2132023853-806


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου