Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015

Πώς παρατείνονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε συγχρηματοδοτούμενα

Τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις ανανέωσης ή παράτασης συµβάσεων ορισµένου χρόνου στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε ο αρμόδιος γενικός γραμματέας του ΥΠΕΣΔΑ Κ. Πουλάκης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο ΦΕΚ 143/Α΄/ το οποίο εκδόθηκε στις 9-11-2015 και αφορά στο νόμο ν.4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό ∆ίκαιο και άλλες διατάξεις», παρέχεται η δυνατότητα παράτασης συμβάσεων.

Συγκεκριμένα στην παράγραφο 5 του άρθρου 72 του νόµου ρυθµίζεται το ζήτηµα της ανανέωσης ή παράτασης των συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται σε δήµους, δηµοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, δηµοτικά ιδρύµατα, συνδέσμους ΟΤΑ, περιφέρειες και ΝΠΙ∆ της Αυτοδιοίκησης. Βασική προϋπόθεση είναι οι απασχολούμενοι να έχουν προσληφθεί για την υλοποίηση προγραµµάτων ή έργων που χρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισµούς ή ερευνητικά προγράµµατα

Στην εγκύκλιο προβλέπεται ότι σε περίπτωση που δεν ανανεώνεται το σύνολο των συµβάσεων των εργαζοµένων, αλλά µέρος αυτών (π.χ. 12 σε σύνολο 15 συµβάσεων), της απόφασης του αρµοδίου προς διορισµό οργάνου θα προηγείται απόφαση του οικείου δηµοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συµβουλίου, µε την οποία θα καθορίζεται ο αριθµός των ανανεούµενων συµβάσεων και οι ειδικότητες αυτών, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Οι φορείς υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να ενηµερώνουν για κάθε πραγµατοποιούµενη ανανέωση/παράταση τα µέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει αλλά και τη ∆/νση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού του Υπουργείου.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πράσινο Κίνημα: Ο σπουδαίος ρόλος της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στη ζωή μας

  18 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πράσινο Κίνημα: Ο σπουδαίος ρόλος της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στη ζωή ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις