Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
 ΣΥΝΤΑΓΜΑ
'Αρθρο 102 - (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανομή τους στους επί μέρους βαθμούς. Με νόμο μπορεί να ανατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους.
2. Oι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. 

Oι αρχές τους εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία, όπως νόμος ορίζει.

3. Με νόμο μπορεί να προβλέπονται για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή την άσκηση αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αναγκαστικοί ή εκούσιοι σύνδεσμοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που διοικούνται από αιρετά όργανα.


4. Το Κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. O έλεγχος νομιμότητας ασκείται, όπως νόμος ορίζει. Πειθαρχικές ποινές στα αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που συνεπάγονται αυτοδικαίως έκπτωση ή αργία, επιβάλλονται μόνο ύστερα από σύμφωνη γνώμη συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από τακτικούς δικαστές, όπως νόμος ορίζει.


5. Το Κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την απόδοση και κατανομή, μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των φόρων ή τελών που καθορίζονται υπέρ αυτών και εισπράττονται από το Κράτος. Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τον καθορισμό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.΄Με αφορμή όσα γίνονται - και επαναλαμβάνονται κάθε λίγο και λιγάκι - με το θέμα των εργαζομένων, των συμβασιούχων, των παρατάσεων ή όχι των συμβάσεων, των ελαστικών σχέσεων εργασίας  αλλά και την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρείου που έχει οδηγήσει στο αδιέξοδο που σήμερα βιώνουμε κατέθεσα εχθές στο δημοτικό συμβούλιο Χαλανδρίου ένα μείζον - κατά την ταπεινή μας γνώμη - (ρητορικό) ερώτημα:

Η αυτοδιοίκηση - μέσω των συλλογικών της οργάνων - πρέπει ή όχι να προσφύγει στο ΣτΕ και να ζητήσει να κριθεί αν είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ οι - μνημονικακοί ή κυβερνητικοί , δεν έχει σημασία - περιορισμοί στις προσλήψεις μονίμων ή εκτάκτων υπαλλήλων  - ανάλογα με την κρίση των δημοτικών συμβουλίων και τις ανάγκες των υπηρεσιών που επιβάλλονται σε αυτή να προσφέρει;

Γιατί - κατά την ταπεινή μου γνώμη - με απλή ανάγνωση της  παρ. 2 του 102 του Συντάγματος  ΕΙΝΑΙ.
Αν είναι και πάρει η αυτοδιοίκηση μια τέτοια απόφαση του ΣτΕδεν τλειώνει οριστικά αυτή η ιστορία;;;;
Δεν είμαι - βέβαια - αρμόδιος να κρίνω.

Το ΣτΕ είναι.

Αλλά για να κρίνει το ΣτΕ πρέπει να προσφύγουν οι αυτοδιοικητικοί.

Αυτοδιοικητικοί προσέφυγαν και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να κριθεί η νομιμότητα των ενταλμάτων και φτάσαμε στην απόφαση.

Δεν είναι περίεργο που ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ και ΚΑΝΕΝΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ της αυτοδιοίκησης δεν έχει κάνει αυτό το απλό;;;;

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ!
Διότι αυτό δεν το λέει η ΣΥΝΤΑΓΗ με τις πολιτικές που εντέλλονται να εφαρμόζουν και τους δίνουν τα κόμματα και οι μηχανισμοί εξουσίας που τους στηρίζουν.

Και όποιο μιλάει για την αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης και την υποστηρίζει περισσότερο από το κόμμα ..... ΧΡΙΣΜΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ.

Ποιος είχε πει "Είμαστε κάθε λέξη του Συντάγματος" να δεις ;;;;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου