Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 5 Απριλίου 2016

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΝΕΤ: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ!!!!

Παραγραφή - λήξη πειθαρχικής ευθύνης

Ι. Νομοθετικό καθεστώς

ΙΙ. Παραγραφή
1. Χρόνος παραγραφής
2. Διακοπή παραγραφής
3. Πειθαρχικό παράπτωμα που αποτελεί και ποινικό αδίκημα
ΙΙΙ. Λήξη πειθαρχικής ευθύνης

Ι. Νομοθετικό καθεστώςΟι διατάξεις του Ν.4057/2012, που αναφέρονται σε θέματα αργιών, καθώς κι εκείνες με τις οποίες προβλέπονται πειθαρχικά παραπτώματα και πειθαρχικές ποινές και οι διαδικαστικής φύσεως διατάξεις, εφαρμόζονται αναλόγως για το μόνιμο προσωπικό των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών. (παρ.1 του άρθρου πέμπτου του Ν.4057/2012)
Στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου εμπίπτουν οι πολιτικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ α' βαθμού (άρθρο πέμπτο του ν. 4057/2012) και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, οι οποίοι υπάγονται σε όλες τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, εκτός των θεμάτων που αφορούν τους πειθαρχικώς προϊσταμένους, τα οποία ρυθμίζονται ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων 121 και 191 του ν. 3584/2007 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 252 του ν. 3852/2010. (ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 58/341/οικ. 10874/03.05.2012)
Συνεπώς, από 14.03.2012, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4057/2012 για:
-  την παραγραφή των πειθαρχικών παραπτωμάτων ισχύει το άρθρο 112 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012.
- τη λήξη της πειθαρχικής ευθύνης ισχύει το άρθρο 113 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012.
Για τα πειθαρχικά παραπτώματα που τελέστηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4057/2012 θα εφαρμοστούν οι ουσιαστικού χαρακτήρα διατάξεις του προϊσχύσαντος πειθαρχικού δικαίου (άρθρο 106 επ. ν. 3528/2007- (άρθρο 110 επ ν. 3584/2007 για τους Ο.Τ.Α.) και οι διαδικαστικής φύσεως διατάξεις του νέου πειθαρχικού κώδικα (άρθρο δεύτερο ν. 4057/2012). Για εκείνα εκ των παραπτωμάτων που εξακολούθησαν και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4057/2012 θα εφαρμοστούν τόσο οι ουσιαστικής όσο και οι διαδικαστικής φύσεως διατάξεις του νέου πειθαρχικού κώδικα του ν. 4057/2012. (ΓνΝΣΚ 55/2013)

ΙΙ. Παραγραφή
1. Χρόνος παραγραφής
Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά πέντε (5) έτη από την ημέρα που διαπράχτηκαν.
Τα πειθαρχικά παραπτώματα των περιπτώσεων α', γ', δ', θ' και ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007 παραγράφονται μετά επτά (7) έτη.

Κατ' εξαίρεση για το πειθαρχικό παράπτωμα της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 107, η παραγραφή αρχίζει από την ημερομηνία που ο αρμόδιος πειθαρχικώς προϊστάμενος έλαβε γνώση της τέλεσης της πράξης. (άρθρο 112 παρ.1 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012)
Δεν παραγράφεται το πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο εκδόθηκε πειθαρχική απόφαση που επιβάλλει πειθαρχική ποινή σε πρώτο βαθμό. (άρθρο 112 παρ.5 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012)2. Διακοπή παραγραφήςΗ κλήση σε απολογία ή η παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο διακόπτουν την παραγραφή.
Στις περιπτώσεις αυτές ο συνολικός χρόνος παραγραφής ως την έκδοση της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής απόφασης δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη και προκειμένου για τα παραπτώματα των περιπτώσεων α', γ', δ', θ' και ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007, τα δέκα (10) έτη. (άρθρο 112 παρ.3 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012)
Η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος διακόπτεται επίσης από την τέλεση νέου πειθαρχικού παραπτώματος, το οποίο αποσκοπεί στην απόκρυψη ή την παρεμπόδιση της πειθαρχικής δίωξης του πρώτου. Στην περίπτωση αυτή το πρώτο παράπτωμα παραγράφεται όταν παραγραφεί το δεύτερο, εφόσον η παραγραφή του δεύτερου συντελείται σε χρόνο μεταγενέστερο της παραγραφής του πρώτου. (άρθρο 112 παρ.4 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012)

3. Πειθαρχικό παράπτωμα που αποτελεί και ποινικό αδίκημα: Πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο αποτελεί και ποινικό αδίκημα δεν παραγράφεται πριν παραγραφεί το ποινικό αδίκημα.ΓΙΑ ΚΑΘΕ
Για τα παραπτώματα αυτά οι πράξεις της ποινικής διαδικασίας διακόπτουν την παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος. (άρθρο 112 παρ.2 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012)

ΙΙΙ. Λήξη πειθαρχικής ευθύνηςΟ υπάλληλος ο οποίος απώλεσε την υπαλληλική ιδιότητα με οποιονδήποτε τρόπο δεν διώκεται πειθαρχικώς, η πειθαρχική όμως διαδικασία η οποία τυχόν έχει αρχίσει, συνεχίζεται και μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης με εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου. (άρθρο 113 παρ.1 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012)
Όταν συντρέχει η περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλει οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές. Σε περίπτωση που η επιβλητέα πειθαρχική ποινή είναι ανώτερη του προστίμου, το πειθαρχικό συμβούλιο την μετατρέπει ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος σε ποινή προστίμου αποδοχών έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα επιβολής και διοικητικής κύρωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 109. (άρθρο 113 παρ.2 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου