Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 5 Απριλίου 2016

Πρωτόκολλο Συνεργασίας ανάμεσα στην Π.Ε.Δ.Α. και την Γαλλική Εθνική Ένωση των Δημοτικών Κέντρων για την Κοινωνική Δράση (UNCCAS)

Υπογράφηκε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας ανάμεσα στην Π.Ε.Δ.Α. και την Γαλλική Εθνική Ένωση των Δημοτικών Κέντρων για την Κοινωνική Δράση (UNCCAS) με στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών δράσεων των Δήμων της Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Οκτώβριο είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση αντιπροσωπειών των δύο φορέων στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο των Open Days 2015 και είχε αποφασιστεί να υπογραφεί Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Π.Ε.Δ.Α. και της UNCCAS για τη δημιουργία Δικτύου Κοινωνικών Παροχών στην Αττική, όπου η UNCCAS θα ενισχύσει τις δράσεις των Δήμων.

Στην αντιπροσωπεία της Π.Ε.Δ.Α. συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας και Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων και Καματερού Νίκος Σαράντης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Αλληλεγγύης, Ισότητας και Ένταξης και Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Γιώργος Καπλάνης και ο Βασίλης Καμπέρης, σύμβουλος του Προέδρου της Π.Ε.Δ.Α.

Το Πρωτόκολλο Συμφωνίας, έχει ως εξής:

«Η Εθνική Ένωση των Κοινοτικών Κέντρων Κοινωνικής Δράσης (U.N.C.C.A.S.) και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) εκφράζουν τη βούλησή τους να συλλογιστούν, εργαστούν και αναπτύξουν τις ανταλλαγές ορθών πρακτικών μεταξύ των τοπικών ελληνικών αρχών και των C.C.A.S./C.I.A.S. στη Γαλλία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις νέες κοινωνικές ανάγκες και προκλήσεις.

Η U.N.C.C.A.S., που δημιουργήθηκε το 1926, συμπεριλαμβάνει, υποστηρίζει, δημιουργεί και συμβουλεύει τα κοινοτικά και διακοινοτικά κέντρα κοινωνικής δράσης (C.C.A.S. και C.I.A.S.), δημόσιες δομές που έχουν άμεση επαφή με τους πολίτες και είναι επιφορτισμένες με την αποστολή της πρόληψης και της κοινωνικής ανάπτυξης στην επικράτειά τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η U.N.C.C.A.S. υποστηρίζει την ανάδειξη και ανάπτυξη των τοπικών σχεδίων κοινωνικής ανάπτυξης και προωθεί την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Η Π.Ε.Δ.Α., έχοντας ως βασικό μέλημά της, την ανταπόκρισή της στις ανάγκες των πολιτών και ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων, εργάζεται επί του παρόντος για την καλύτερη διάρθρωση της κοινωνικής δράσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και σχεδιάζει να προωθήσει, να υποστηρίξει και να συντονίσει διαφορετικές μορφές δράσεων που υλοποιούνται από τα μέλη της.

Οι δύο οργανισμοί έχουν προσδιορίσει ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος προς διερεύνηση και ειδικότερα:

-εκτιμούν ότι η αύξηση των κοινωνικών αναγκών αποτελεί πραγματικότητα σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και είναι αναγκαία η εφαρμογή αποτελεσματικών κοινωνικών πολιτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

-αντιλαμβάνονται την κοινωνική δράση ως μια δυναμική, διαρκή και εξελισσόμενη διαδικασία, αλλά και ως μία κοινή ευθύνη των εμπλεκόμενων τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων που δραστηριοποιούνται και σε αυτόν τον τομέα και έχουν ως κεντρική μέριμνα να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών και κυρίως των περισσότερο ευάλωτων. Αυτή η αντίληψη της κοινωνικής δράσης απαιτεί, συλλογικά και από την πλευρά του καθένα, διαρκείς προσπάθειες και συνεχή συνεργασία προκειμένου να βελτιωθούν τα αποτελέσματα.

-εκτιμούν ότι οι πολιτικές κοινωνικής δράσης πρέπει να αναπτυχθούν σε τοπικό επίπεδο, εφαρμόζοντας την προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω» και ότι η μέθοδος της πολυεπίπεδης επιμερισμένης διακυβέρνησης (σε εδαφικές περιοχές, μεταξύ των τοπικών αρχών και των συνεταιριστικών φορέων, αλλά και μεταξύ των διαφόρων επιπέδων περιφερειακής διοίκησης) είναι η καταλληλότερη για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων από την άποψη της κοινωνικής συνοχής.

-θεωρούν ότι οι πολιτικές για την κοινωνική δράση πρέπει να είναι σε αρμονία με τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες, όπως ο σεβασμός των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της πολυμορφίας, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προαγωγή της ισότητας ευκαιριών.

-αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στη διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης των πολιτών όσον αφορά την πρόσβασή τους στις δημόσιες υπηρεσίες και στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

Σε συνέχεια της πρώτης τους συνάντηση εργασίας στις Βρυξέλλες, στις 14 Οκτωβρίου 2015, οι υπογράφοντες δεσμεύονται να συνεργαστούν και αποφασίζουν να διαμορφώσουν ένα κοινό πλαίσιο εργασίας, σύμφωνα με τον τρόπο και τους στόχους που καθορίζονται κατωτέρω.

1.Στόχοι

-Να γνωρίσουν καλύτερα, οι ελληνικές αρχές, το σύστημα διακυβέρνησης και τις δραστηριότητες των C.C.A.S. /C.I.A.S.: νομική μορφή, υποχρεωτικές και προαιρετικές δραστηριότητες, κ.λπ.

-Να διαμορφώσουν προτάσεις, από τις ελληνικές αρχές για την οργάνωση της τοπικής κοινωνικής δράσης στην περιοχή της Αττικής ο Να οριστεί ένα σταθερό πλαίσιο για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών

2.Άξονες εργασίας

-Η διακυβέρνηση της τοπικής κοινωνικής δράσης σε επίπεδο δημοτικό και διαδημοτικό

-O συντονισμός των υπηρεσιών στις εδαφικές περιοχές

-Η παρακολούθηση των κοινωνικών δράσεων και η ανάλυση των αναγκών (στόχευση)

-Η ευαισθητοποίηση των αιρετών από τοπικές αρχές στους τρόπους διακυβέρνησης και άσκησης της τοπικής κοινωνικής δράσης

-Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας στους ακόλουθους τομείς (κατάλογος όχι περιοριστικός): ανάλυση των τοπικών κοινωνικών αναγκών, δραστηριότητες για τους ηλικιωμένους, κοινωνική στέγαση, πρόσβαση στα δικαιώματα, πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, κ.λπ.

3. Τρόπος υλοποίησης των δράσεων

3.1 Διερευνητικές αποστολές

- Επισημοποίηση των αρχικών ανταλλαγών με την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας στην Αθήνα

-Πρόσκληση μίας αντιπροσωπείας από την U.N.C.C.A.S. στην Αθήνα προκειμένου να συναντηθεί με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους της Π.Ε.Δ.Α.,

-Υποδοχή μίας αντιπροσωπείας από την Π.Ε.Δ.Α. στα C.C.A.S. και στα C.I.A.S. στη Γαλλία,

-Πρόσκληση μίας αντιπροσωπείας από την Π.Ε.Δ.Α. προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του επόμενου Συνέδριου της U.N.C.C.A.S., το 2016, στο Clermont-Ferrand.

3.2Σχέδιο δράσης και υποστήριξης

-Ανταλλαγές ορθών πρακτικών και μεταφορές εμπειριών, ο Εκπαιδευτική επίσκεψη και διερευνητικές αποστολές, ο Διαμερισμός πληροφοριών: ενημερωτικά δελτία, ιστοσελίδα, κ.λπ.

-Υλοποίηση πειραματικών δράσεων σε θέματα που θα καθοριστούν και στην ανάπτυξη των θεσμικών αδελφοποιήσεων, ο Ευαισθητοποίηση των αιρετών.

Συμπληρωματικές δράσεις μπορούν να προκύψουν με βάση τις ανάγκες που θα προσδιορισθούν από τα δύο μέρη, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις προκειμένου να υλοποιηθούν πειραματικές πτυχές ή ανταλλαγές ορθών πρακτικών.

Για την υλοποίηση του παραπάνω πλαισίου συνεργασίας, τα δύο μέρη δεσμεύονται να αναπτύξουν τους προαναφερόμενους άξονες και να ξεκινήσουν μία βιώσιμη προοπτική ανταλλαγών μεταξύ των τοπικών αρχών, προκειμένου να δημιουργήσουν, μία πραγματική συνεργασία στον τομέα της τοπικής κοινωνικής δράσης και να προωθήσουν τις πολιτικές αλληλεγγύης.

4.Διάρκεια και Αξιολόγηση

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται για ένα χρονικό διάστημα 4 ετών.

Μία τακτική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων θα γίνεται, το ελάχιστο, κάθε χρόνο, καθώς και οι αναγκαίες προσαρμογές».

Το φωτογραφικό στιγμιότυπο είναι από την πρώτη συνάντηση αντιπροσωπειών της Π.Ε.Δ.Α. και της UNCCAS στις Βρυξέλλες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου